Müstakil Bölümler
Bültene Kayıt Olun!


Hani günümüzde kaybolan ama mazide hasretle aradığımız “hayâ” mevzuu Osmanlı’da nasıldı kimbilir? İsterseniz bu konuyu yabancı ağızlardan biraz dinleyelim... Mouradgea d’ Ohsson’un 1791’de neşredilen “Tableau General de L’Empire Othoman” isimli eserin dördüncü cilt birinci kısım 163- 264. sayfasında şöyle demektedir: “Hayâ, esasları her Müslümanı; erkek ve kadın vücudunun bazı kısımlarına göz atmaktan men eder ve ancak kat’i bir zaruret halinde tecviz eyler. Bu istisnai cevaz ancak hekimlere, cerrahlara, ebelere ve sünnetçilere münhasırdır. Hatta bunlar bile ancak kendi hizmetlerine ihtiyaç gösteren kısma göz atabilirler...” Aynı cildin 315. sayfasında “Osmanlı Türkleri umumi ve ferdi ahlaklarının ciddiyetini dinin iffet ve hayâ ahkamına medyundurlar. Ahlaki ve dini bir hukuk sisteminin zaruri bir neticesi olan bu hali örf ve âdetlerinden milletin göçebeliğinden ve kocaların kıskançlığından mütevellit göstermek haksızlıktır.” A. L. Castellan’ın “Lettres Sur La Grece L’ Hellesport et Constantinople” isimli seyahatnamesinin 1811’de basılan kitabın ikinci cilt 226. sayfasında şöyle demektedir: “Türkler başkalarının kadınlarına azami derecede hürmet ederler ve gezinti yerlerinde tesadüf ettikleri kadınlara bakmazlar. Hatice Sultan’ın mimarlığında bulunan (M. Melling) Sultan’ın saraylılarıyla hiç çekinmeden konuşabilir ve yüzleri açık görebilirdi. Halbuki aynı Sultan’ın diğer Türk memurları onlarla görüşürken ya gözlerini önlerine eğerler ya da başlarını çevirirlerdi. Bu Avrupalı sanatkar o sultan sarayının damlarıyla sedlerinden geçtikçe saraylıların bulunduğu avlularla bahçelere bakardı. Kendisine kılavuzluk eden saray kethudası ise başını aksi tarafa çevirir ve kendisine dünyaları verseniz öte tarafa bakmazdı. Cenab-ı Hak bize el malına göz dikmememizi emrediyor, derdi.” Fransız şairi (Lamartine)nin “Voyage en Orient” isimli 2 ciltlik eserinin 1896 Paris tabının ikinci cilt 247. sayfasında “... Osmanlı’da doğruluk bir sokak fazileti haline gelmiştir... Eşyaları yüklerken bize yardım ettiler. Yere düşen öte berimizle, unuttuğumuz şeyleri toplayıp kendi elleriyle bize getirdiler.” Yine Türkiye’ye gelmiş olan Fransız seyyahı (Du Loir)in “Les Voyages du Sieur Du Loir” adlı 1654’de Paris’te neşredilen eserinin 188-189. sayfalarında “... Bu memlekette hemen hemen hiçbir cinayet vak’ası duyulmaz” diyerek hayretini dile getirmektedir. Anlayana bir söz... İşte Osmanlı’yı Batılı müelliflerin eserleriyle bir zerre olarak anlatmaya çalıştım. Osmanlı’yı kötüleyenler Türk tarihinin düşmanıdırlar. Bir tarih iyi demekle iyi kötü demekle de kötü olmaz. Tarih güneş gibidir. Sun’i sisler dağılınca hakikatler gözleri kamaştırır. Geçmişini haksız olarak kötüleyenlere rağmen asil Türk milleti geçmişteki yüksek ahlakının özlemini çekmektedir...


1967 yılında Paris’te Yahudilik Kongresi yapılmıştı. Bu kongrede söz alan bir delege zabıtlara geçen şu sözleri sarf etmişti: “Evet bugün bağımsız bir devletimiz var. Ama mesud muyuz? Samimiyetle ve hepimizin içinden geçenleri dile getirdiğime inanarak söylüyorum ki; Hayır!.. Bizim bu dünyada huzurlu ve emniyetli yaşamamız, Osmanlı’yı yeniden kurmaya bağlıdır...” Bu özlem gerek bizde gerekse diğer milletlerde dün vardı bugünde var yarın da olacaktır. İnsaf ehli hakkı hak sahibine teslim edendir. Bu ölçü beşeriyetteki bütün insanlar için geçerlidir. İnsaf ehli bir insan Osmanlı Sultanlarını araştırdığında onların ne derece adalet sahibi, ne kadar başarılı bir devlet adamı olduklarını görür ve kabul eder. Bedel ödemek Günümüzde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Anadolu, Kafkasya ve bütün dünyada çekilen sıkıntılar, Osmanlı’ya ihanetin bir bedelidir. Size Enderun nedir diye sorsam, çoğumuz ne olduğunu dahi bilmeyiz. Sarayda eğitim ve öğretim yapılan mekteb olarak özetleyebileceğimiz Enderun’u bizleri idare edenlerin de birçoğu bilmiyor. Oysa Osmanlı Arşivlerini inceleyen 1000’e yakın ABD’li ve 100’e yakın İsrailli uzman tarihçi yıllarca çalışmış ve konu hakkında ortaya sayısız eser koymuştur. Hatta ABD’de “Enderun Okulu” hakkında hazırlanan 350 tane doktora tezi ve eser vardır. Dün, bugün, yarın... 1992 yılında “Genç Akademi” dergisinde Mısırlı Profesör Muhammed Harb’ın şu sözleri Osmanlı’yı anlamak için herkese rehber olmalıdır: “... Tarihçiler bilirler ki, bir devletin ömrü, onun medeniyette yüksekliğiyle doğru orantılıdır. Osmanlı günümüzde dahi parmak ısırtan medeniyetini, sarıldığı inançla tesis etmiştir. Osmanlı Devleti, tarihin en uzun ömürlü devletidir. Devletlerin ömrü ise ancak medeniyet bakımından güçlü olmasıyla mümkündür. Osmanlıları, Mısır’a bizim âlimlerimiz davet etmiştir. Bizi Memlukluların zulmünden kurtaran Osmanlı’nın adaletiydi. En büyük derdimiz, Müslümanlığı ve kardeşliği nasıl ihya ederiz, bunu bilmek. Bunun için de Osmanlı tarihini iyi anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Çünkü tarihimizin yarısı Osmanlı Devletinde geçmiştir... Bugün Türkler ve Osmanlılar hakkında hüküm verebilmek için Osmanlının devlet yapısını, medeniyetini ve Arap ülkelerinde neleri gerçekleştirdiğini çok iyi bilip anlamak gerekir...” Vaktiyle Osmanlı’yı yıkan şer güçler bugün de aynı oyunu Türkiye için oynamaktadır. Yarın da oynayacaklardır. Kendimize gelelim. Oyun her zaman vardır. Tek fark isimler ve sıfatlardadır.


Dünyanın en kalabalık İslam ülkesi Endonezya’dır. Bu ülkenin ilk Müslümanları Ehl-i Beyt, yani Hazreti Hüseyin (Radıyallahü anh) neslinden kişiler idi. Ira M. Lapidus’un “İslam Toplum Tarihi” adlı eserinde Marco Polo’nun 1292 yılında Sumatra Adası’nın kuzeyindeki Pasai bölgesinde Müslüman toplulukların bulunduğunu bildirdiğini yazar. İbn-i Batuta 1292’den 50 yıl sonra bu bölgede Şafii âlimleri ile karşılaşmıştır. Açe (Ache) Sumatra’nın kuzeyindedir. Selman Reis, Mustafa Piri Reis ve Seydi Ali Reis kumandasındaki Osmanlı donanması Borneo, Sumatra, Cava yani bugünkü Endonezya Adaları’na defalarca gitmiştir. 1566 yılında Açe Sultanı, Osmanlı’ya bağlılığını bildirmek üzere 26 kalyonluk bir heyet yolladığında Portekizliler bu kalyonlara saldırdı. Neticede 2 kalyon İstanbul’a ulaşabildi. Osmanlı Sultanı, Kurtoğlu Hızır Reis Kaptanı 36 kanyonluk silah ve mühimmat ile her biri alanında ihtisas sahibi (çok sayıda subay, doktor, mühendis, din âlimi, hafız, Ehl-i sünnet alimlerinin eserlerini) bölgeye yolladı. Kurtoğlu Hızır Reis’e verilen 21 Eylül 1567 tarihli fermanda, Açe başta olmak üzere bölgede bulunan adaların Portekiz işgalinden kurtarılması isteniyordu. Osmanlı donanmasındaki askerlerle Açe askerleri Portekizlileri yendiler. İşgal sona erdi. Ancak Osmanlı zayıfladığında, Açe ve bölgesini Hollanda donanma göndererek işgal etti. Türk-Açe bayrağı Osmanlının yolladığı donanmada Osmanlı sancağı bulunuyordu. Açe devleti bu sancağı son yıllara kadar “mukaddes bir emanet” olarak sakladı. Zaten Açe bayrağıyla Türk bayrağı benzer özellikler gösterirler. Açe bayrağındaki fark, kırmızı zemin beyaz, beyaz olan ay-yıldız kırmızıdır. Hollanda’nın işgaline rağmen Açelilerin Osmanlı’ya olan sevgi ve ilgisi devam etti. Açeliler Kırım Savaşında Osmanlı’ya 10 bin İspanyol florini gönderdi. Sultan İkinci Abdülhamid Han Açe’ye çok büyük bir ilgi gösterdi. Açe’ye mühimmatla birlikte konusunda uzman kadrolar ve Ehl-i Sünnet kitabları gönderdi. Hollanda’nın işgaline karşı Açe ve Endonezya’nın bağımsızlık savaşını Sultan İkinci Abdülhamid Hanın yolladığı kadro başlattı. Sultan İkinci Abdülhamid Han yalnız Açe’ye değil Singapur, Seylan ve Sri Lanka Müslümanlarına para, silah, din âlimi, doktor ve subay da yollamıştır. Ve bu ülkelerin İngiliz sömürgesine karşı bağımsızlık savaşının ilk kıvılcımını yaktı. Sultan İkinci Abdülhamid Han Hüseyin Lebbe’yi, Markar’a konsolos olarak tayin etti. Bu kişi Seylan’da “Müslümanların Dostu” isimli dergi çıkarttı. Seylanlı Müslümanlar mahkemede Osmanlı’nın sembolü olarak fes giyiyorlardı. Ancak İngilizler 1905 yılında fesi yasakladı. Orda bir Açe var... Seylanlı Müslümanlar 1909 yılında gizli olarak “Osmanlı Donanma Cemiyeti” kurdular. Topladıkları parayı Balkan Savaşında ve Birinci Dünya Savaşında Osmanlıya yolladılar. İngilizlerin işgaline rağmen Osmanlı’yı desteklediklerini açıkça ifade ettiler. Seylanlı ve Hindistanlı Müslümanlar İstiklal Savaşında Ankara hükümetine para yardımı yaptılar. Seylan halkı İkinci Abdülhamid Han devrinde kurulan “Hamidiye Mektepleri”ni halen devam ettiriyorlar. 1989 yılında Sri Lanka Türk Dostluk Cemiyetini kuran “Kolombo Müslümanları” Türkiye ile yakınlığın devamından yanadır. Açe Hollanda işgalinden önce asırlarca bağımsız devlet idi. Hollanda bu bölgeyi terk ederken, halkın reyini almadı. Halkına rağmen Açe’yi Endonezya’nın eyaleti yaptı. Bu insanlar yeniden bağımsız olmak için mücadele etmektedir. Kilometre olarak bizden uzak ancak kalbî olarak bize çok yakın olan Açe halkının başarıları için dua ediyorum.


Osmanlı Devletinin temellerindeki en sağlam harçların başında, “Peygamber Sevgisi” gelmiştir. Osmanlı, Muhammed aleyhisselama ve O’nun kutsal beldesine karşı, derin muhabbet, hürmet ve sadâkâtini büyük bir hassasiyetle muhafaza etmiş ve devletinin en muhkem kâidelerinden biri hâline getirmiştir. Bu ruh, yedi iklim üç kıta demeden, asırlar boyunca Osmanlı’yı arkasından sürüklemiştir. İlâ-yı Kelimetullâh dâvâsı uğrunda fütuhatta bulunurken; Osmanlı’nın baş hedefleri arasında hiç kuşkusuz “rızâyı Bâri”yi kazanmak kadar Peygamberimizin hoşnutluğuna mazhar olmak da vardı. Osmanlı Sultanları, hayatları boyunca gazâ meydanlarında hep bu ulvî gâyeyi gözetmiş ve bunun efsunuyla hârikalar sergilemişlerdir... Müjdeye kavuşan Padişah Osmanlı, devlet hâline geldikten hemen sonra kurduğu askerî birliği, O’nun dâvâsını güttüğünden ötürü “Peygamber Ocağı” pâyesiyle onurlandırmış; neferini de “Mehmetçik” adıyla taltif etmiştir. Ordusuna verdiği isimlerden biri de, “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye”dir. Devletinin başka bir adını ise, Sultan Vahdeddin’in ifadesiyle, “Devlet-i Âliye-i Muhammediye” koymuştur... Peygamberimizin aşkıyla yanıp tutuşan Osmanlı Hünkârlarının en başında, belki de Fâtih Sultan Mehmed Han yer alır. Öyle olmasaydı, herhâlde asırlar öncesinden Peygamberimizin övgü ve müjdesine nâil olamazdı. O’na karşı târifsiz muhabbetini, en güzel biçimde “İstanbul’un Fethi”nde ortaya koymuştur. Yavuz Sultan Selim Han da Fütuhatlarda, Peygamberin rızâsını aramasaydı; herhalde O’nun Halîfesi olma lütfuna erişemezdi. Diğer taraftan Yavuz, O’ndan ümmetine yâdigâr kalan; hiçbir kıymetle ölçülemeyecek kadar paha biçilmez olan “Mukaddes Emânetler”i Topkapı Sarayı’na getirip, Hırka-i Saâdet Dairesi’ne koymakla, bizi şereflerin en yücesiyle müftehir yapmıştır... Cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman’ın, Efendimize muhabbet ve bağlılığı da, ceddininkilerden aşağı kalır değildi. Öyle ki, Osmanlı klasik eserlerinde, Kanuni’nin rüyâsında Hazreti Peygamberi gördüğü ve kendisine şöyle emrettiği nakledilmektedir: “Belgrad, Rodos ve Bağdat Kalelerini fethedesin; sonra da benim şehrimi îmâr edesin!” Dillere destan davranış Sultan I. Ahmed Han’ın, dillere destan fiîli sevgisi ve muhabbet yüklü ifadeleri ise, asırlardır baş tâcı edilmeye; sitâyişle yâd edilmeye değer ölçüdedir. Sultan Ahmed, akıllara durgunluk ve hayret verecek bir güzel davranışta bulunmuştur: Sarığına taktırdığı sorgucun içine, Peygamberimizin ayak izinin resmini koydurmuştur...


Sultan İkinci Abdülhamid Han, Peygamberimize olan ta’zim ve muhabbetini, O’nun kutsal beldesine hizmetler götürmekle ve İslâm Birliği gâyesini gerçekleştirmeye çabalamakla, arz-ı endam ettirmeye çalışmıştır. Hicaz bölgesiyle münasebetleri kuvvetlendirmek ve mukaddes topraklarla aradaki mesâfeyi kaldırmak niyetiyle yaptırdığı Hicaz ve Bağdat Demiryolu, bunun en güzel ifadesi olmuştur. Demiryolu yapımının Medine’ye ulaştığı esnâda, Sultan’ın verdiği şu çok özel tâlimat; onun, Ehl-i Beyt’in şahsında Muhammed aleyhisselama olan sevgi, saygı ve bağlılıktaki hassasiyetini göstermesi açısından, eşine az rastlanır müthiş bir misâldir: “Mümkün olan âletlerin üzerine keçeler sarınız ki, fazla gürültü olmasın ve Ehl-i Beyt’in ve burada yatanların ruhları rahatsız olmasın!..” Hürmetin sembolü: “Nâkibü’l Eşraf” Devlet-i Âliye; Fahri Kâinat Efendimiz ve O’nun kutlu soyu Ehl-i Beyt’e hürmet ve hizmetini, müesseseler kurarak da fiîlen gösterme yoluna gitmiştir. Sınırları dâhilindeki, Peygamber nesebine mensup Seyyid (Hz. Hüseyin’in soyu) ve Şerifleri (Hz. Hasan’ın soyu) tek tek kaydederek; her türlü ihtiyaç ve hizmetlerini görmek ve şecerelerini soy kütüklerine işleyip muhafaza etmek için, özel olarak “Nâkibü’l Eşraflık” müessesesi ihdâs etmiş ve başına da Âl-i Beyt’e mensup “Nâkibü’l Eşraf” isimli bir memur atamıştır. Peygamber nesline bağlı olduğunu belgeleyenlere, birer berat verip kendilerini her çeşit vergiden muaf tutmuştur. Bütün bu hürmet ve imtiyazlarla, topraklarımızda dağınık hâlde bulunan Seyyid ve Şeriflerin, huzur ve sükun içerisinde hayat sürmelerini amaçlamıştır. Osmanlı, Nâkibü’l Eşraflara hürmet ve ihtiramda o kadar ileri girmiştir ki, bâzı pâdişahların Eyüp Sultan Türbesinde tertiplenen cülus merâsimlerinde onlara, kılıç dâhi kuşattırmıştır. Meselâ, III. Ahmed, I. Mahmud ve III. Mustafa Han’a, Şeyhülislâm ile beraber Nâkibü’l Eşraf kılıç kuşandırmıştır. Sancak-ı Şerif’in altında... Cüluslarda, Osmanlı Sultanına ilk önce, yine Nâkibü’l Eşraf bağlılığını arzedip duâ etmiştir. Savaşlarda ise, pâdişahla beraber Nâkibü’l Eşraf da sefere katılıyor ve Hazreti Peygamber’in sancağı dibinde yürüyordu. Sancak-ı Şerif’in İstanbul’dan sefere çıkışından tekrar dönüşüne değin, Nâkibü’l Eşraf ile mâiyetindeki bütün Seyyid ve Şerifler, tekbir ve salevat getiriyorlardı...


636 yıllık Osmanlı Devletini başta İngilizler, misyonerler ve bunların potasında eritilerek Hıristiyan Batı kültürü ile yetişen Osmanlı düşmanı bazı (sözde) aydınlar yıktılar. Osmanlı devrinde Fener Rum Patriği Gurigoryos’un Rus Çarı 1. Aleksandr’a yazdığı mektup; çok önemli tarihî bir vesikadır. Bu vesikayı her Türk aydınının bilmesi ve bunun tersini yapması gerekir. Bu uzun mektubun tamamını 1970’li yıllarda yazımda neşretmiştim. Bu yazımda sadece birkaç cümlesini nakledeceğim: “Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak gayrimümkündür... Türkleri evvela dinlerinden ve manevi şahsiyetlerinden mahrum bırakmak gerekir... Manevi mihraklardan mahrum oldukları gün Türkleri yenmek mümkün olacaktır... “ (Albay Enver Topuz Konferans Notları) 1710 yılında İstanbul’a gönderilen Humper bir Osmanlı gibi yetişip, İslamiyetle ilgili bilgileri en yüksek seviyede öğrendikten sonra Ortadoğu’ya gönderildiğinde kendisine 2 bin sayfalık bir talimat verildi. Talimatın ismi “İslamiyeti Nasıl Yıkarız” idi. Humper hatıratının 45. sayfasında: “Endülüs’ü şarap (içki), fitne, fesat, Ehl-i sünnet bilgilerinden uzaklaştırmak ve başta Aristo olmak üzere Hıristiyan felsefelerinin görüşlerini yerleştirerek yıktık ve topraklarını işgal ettik. Aynı metodlarla Osmanlıyı ve bütün İslam ülkelerini yıkarak işgal edeceğiz...” demektedir. Humper’e verilen talimatta ırk ayrımı, kavmiyetçilik, kabile ihtilafları, mezheb ve dini ve arazi ihtilaflarının tahrik edilerek Osmanlının yıkılışının kolaylaştırılması ısrarla isteniyordu. Daha sonrakı İngiliz casusu Lawrance de İngilizleri kurtarıcı, Osmanlıyı ise sömürücü gösterdi. İhanetin bedeli! Osmanlının yıkılışından bu yana Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve diğer İslam ülkeleri rahat ve huzur görmediler. İç ve dış savaşlarla telef oldular. Bugüne kadar çekilen ve bundan sonra da bir müddet çekilecek olan sıkıntılar; Osmanlıya ihanetin bedeli ve cezasıdır. Osmanlı asırlarca İslamiyete hizmetle şereflenmiş, canı, kanı ve her imkanı ile dünyadaki bütün Müslümanların muhafızlığını ifa etmiştir. Elbette bu Hıristiyan Batı için suç idi. Ve Hıristiyan Batı bazı Müslümanların (Osmanlı dahil) kullanarak bu görevlerini sona erdirdi. Osmanlı devrindeki eserlere göre sadece 1700’lü yıllarda Osmanlı topraklarındaki İngiliz ajanları binlerce idi. Misyonerler, yabancı okullar, kiliseler ve hastanelerin tek hedefi Osmanlı Devletini yıkmaktı. Doç. Dr. İlknur Polat Haydaroğlu’nun “Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Okullar ve Misyonerlik Faaliyetleri” ile ilgili araştırmasına göre 1894 yılında Elazığ’da 83, Diyarbakır’da 32, Erzurum’da 24 ve Bitlis’te 22 misyoner okulu bulunuyordu. 1904 yılında sadece ABD’nin Osmanlı topraklarında 400 devlet okulu, 306 rahiplerin emrinde ve 354 rahibelerin emrinde okulları bulunuyordu. “Osmanlıyı Misyoner Teşkilatı ve Galata Bankerleri yıktı” görüşü doğrudur. Bugün de Türk Devletini yıkmak ve Türk milletini bölmek için Türkiye’de yabancı uyruklu ve bunların emrinde Türk asıllı olarak toplam 150 bin misyoner (Diyanette çalışanların iki misli) köy ve mezralara kadar Hıristiyanlık propagandası yapmaktadır. Dahası dolar karşılığı milletimizin imanlarını şeytanvari çalmaktadırlar. Oysa Türk kamuoyu ile yetkililer bu hazin tabloya sadece seyircidir. Osmanlı devrindeki Galata Bankerlerinin vazifesini bugün uluslararası finans kuruluşları yüklenmiştir. Her yıl 40 milyar dolar faiz ödüyoruz. Bu para ile ülkede işsizlik sıfıra inerdi. Ve ülkeye neler yapılmazdı? Bizi bu hale getirenlere ne diyelim? En iyisi tarihin hükmüne havale edelim. Türk milleti ülkesine değil, yabancılara çalışıyor. Her yıl 40 milyar dolar borç (bir nevi haraç) ödüyoruz. Asırlar önce vali yolladığımız ülkelere şimdi işçi yolluyoruz. Her hadisede sebep-netice-illiyet bağı vardır. Her yükselişin ve her düşüşün bir sebebi olmalı? Değil mi?


İrlanda’nın başkenti Dublin’e 70 mil uzaklıktaki şirin liman şehri Drogheda’da, 1997 Mayıs ayında, son derece manalı bir tören vardı. Bu merasim; 150 sene önce İrlanda’yı kasıp kavuran kıtlık sırasında Osmanlı Devletinin yaptığı nakdî ve aynî yardımın hatırasına hazırlanmış şükran plaketinin asılması münasebetiyle düzenlenmişti... Yardımı kısan Kraliçe! 1847 senesinde, 2 milyon insanın göç etmesine ve ölmesine sebep olan açlık ve kıtlık felaketi sırasında Osmanlı Sultanı Abdülmecid Han, İrlanda halkına 10.000 Sterlin yardımda bulunmak istediğini İngiltere Kraliçesi Victoria’ya bildirir. Ne var ki, İngiliz hakimiyeti altındaki bu adaya sadece 1.000 Sterlin vermeyi layık gören Kraliçe, İstanbul’daki İngiliz Büyükelçisi vasıtasıyla Padişahın bu hareketini protesto eder ve neticede yardım 1.000 Sterline iner... Sultan Abdülmecid Han, bu defa tahıl ve erzak yüklü beş gemiyi İrlanda’ya gönderir. Dublin limanı İngiliz ablukası altında olduğundan bu gemiler 70 mil güneydeki Drogheda şehrine gelir ve yüklerini boşaltırlar. Bu sayede İrlanda halkı açlıktan kurtulur. Osmanlı’ya şükran plaketi İşte bu insani yardımın hatırasına Drogheda Belediyesince yaptırılan şükran plaketi, 150 sene önce Osmanlı denizcilerinin misafir edildiği eski Belediye Sarayının duvarına çakıldı. Bu arada, İrlanda asilzadelerinin Osmanlı Padişahına gönderdikleri teşekkür mektubunun, Topkapı Sarayındaki aslının bir kopyası da buraya asıldı. Bu mektupta şöyle deniliyordu: “İrlanda halkı adına” “Aşağıda imzası bulunan biz İrlanda asilzadeleri, beyefendileri ve sakinleri, Majesteleri Padişah Efendimiz tarafından acı çeken, kederli İrlanda halkına gösterilen cömertliğe, hayırseverliğe ve ilgiye, en derin minnetlerimizi saygıyla takdim eder ve onlar adına Majesteleri tarafından İrlanda halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve acılarını dindirmek üzere cömertçe yapılan bağış için teşekkürlerimizi sunarız.”
Müstakil Bölümler
Bültene Kayıt Olun!
Bugün
Hicri:
6 Şevval 1439
Miladi:
20 Haziran 2018

Söz Ola
Nola tacım gibi başımda götürsem daim, Kadem-i resmini ol Hazreti Şahı Rusülün Gül-i Gülzarı Nübüvvet, o kadem sahibidir Ahmeda durma yüzün sür kademine ol gülün..
Sultan I. Ahmed Han
Osmanlılar Twitter