Müstakil Bölümler
Bültene Kayıt Olun!


636 yıllık Osmanlı Devletinin, çöküşü ve yıkılışı sebebsiz değildir. Bu ulu çınarın çöküşünde asli ve tali çok sayıda sebebler vardır. Ama asıl sebep özünden kopup, Tanzimat ile kendi milli ve manevi değerlerine ters olan Batı’yı taklid etmesidir. Batı’nın fende ve teknikdeki tecrübeleri yerine onun bünyemize uymayan yaşayışını alan aydınlar ile kendi değerlerini halen de (çok kimsenin) sahiplendiği halk arasında uçurum olmuştur. Batı potasında eriyen aydınlar, Batı’nın sadece ilmini alan ama değerlerini muhafaza eden Japon aydınları gibi halka rehber olamamıştır. Aksine halkı aşağılamış ve cahil olarak görmüştür. Netice olarak Osmanlıyı Batı’yı taklid eden Osmanlı aydını yıkmıştır. Değişim isteği 1683 tarihinde Viyana bozgunu ile başlayan ric’at (geri çekilme) Osmanlının maddi ve manevi cephesinde kendini gösterdi. Eskisi gibi dirayetli devlet adamları da yoktu. Osmanlı ard arda gelen ve bir türlü önlenemeyen mağlubiyetlere uğradı. Her gelen gün bir kara haberi getiriyordu. Osmanlı Devleti kuvvetten düştükçe ve prestij kaybettikçe kanun hakimiyeti azaldı. Ve maalesef Osmanlı Devleti acz içinde kıvranıyordu. İlmin yerini cehalet aldı ve hatta hükümferman oldu. Devlet kadrosunda olduğu gibi ordu ve donanmada da disiplin ve kanuna itaat kalmadı. Bu durum çöküşü hızlandıran ivme oldu. Ekaliyetler (azınlıklar) milliyetçi akımlara kaydıkça İslamiyet dışı din mensubları ve ayrı ırktan olanlar bağımsız olma yolunu seçti. Çöküşün ve inhitat sebebleri sadece bunlar değildir. Kuruluş ve yükseliş devrinde adaletin önünde Topkapı Sarayındaki Sultan ile Sirkeci’deki hamal eşit idi. Adaletten inhiraf edildi. Haksızlıklar yapıldı. Vezirler, sadrazamlar sultanın selahiyetlerine müdahale ettiler. Denge bozuldu. Ehliyetsiz vezir ve sadrazamlar mağlubiyet üzerine mağlubiyet hazırladılar. Rüşvet başladı ve rüşvetin çıkışı ile kanun hakimiyeti ve adalet sarsıldı. Daha sonra her tarafta safahat başladı. Bu ise israfı artırdı. Devlet güçten düştü. Yükseliş devresinde her ev bir okul idi. Evlerde ilmin yerini müzik aldı. Kız çocuklarının piyano ya da alaturka bir müzik aletini çalması moda haline geldi. Siyasi örflerin bozuluşu yıkılışı hızlandırdı. Yeniçeri ocağı bozuldu, disiplinsizlik aldı başını gitti. Şeyhülislamlardan bazıları gerçekleri söyleyemediler. Devlete rehberlik vazifelerini yapamadılar. Başta dışişleri ve maliye olmak üzere bir çok bakanlıklar azınlıklara verildi. Tefrika yani bölücülük iliklere kadar işledi. Bazı askeri mağlubiyetlerin asli sebebi İslamiyete uymamak idi. Muahede ahkamına riayet Kur’an-ı kerim’in emridir. İkinci Viyana kuşatmasındaki hezimetin sebebi budur. Demokrasi İslamın emridir. Türkler demokrasiyi Batı’yı taklidde aradılar. Osmanlılar İslamiyetin emirlerine sarıldıkları müddetçe yükselmişlerdir. Terk ettikleri müddetçe izmihlale gitmişlerdir. Osmanlı bu sebeblerle çöküşe başladı ve devlet yaşamak için çırpınıyordu. Düveli muazzama Avrupa’nın güçlü ülkeleri Osmanlıyı ıslahatta bulunmaya ve ekaliyetlere (azınlıklara) haklar tanımaya zorluyorlardı. Osmanlı Devleti bu haleti ruhiye içinde Tanzimata girdi. Osmanlı Devletinin gayesi parçalanmaktan, inkıraza uğramaktan kurtulmak idi. Ecnebi devletleri memnun ederim, yardım alırım düşüncesini taşıyordu. Batı’dan merhamet dilenmek akrepten bal yapmasını beklemekten daha çok abesle iştigaldir. Tanzimat Batı’yı (Avrupa’yı) memnun etmek için yapıldı. Osmanlı o tarihte zayıf idi. Ama yanlış yolu seçti.


Büyük bir tarih yazan Osmanlı kültür ve medeniyetini karalayanlara göre, biz Osmanlı olmadan önce hatta İslamiyet ile şereflenmeden önce üstün bir medeniyet sahibiymişiz. Osmanlı tebaası olunca derin bir uykuya dalmışız. İşin garibi, Anadolu’yu uykulu halde kurtarmışız. Balkanlar’a, Arap Yarımadası’na, Afrika’ya hep uykuda uzanmışız. İstanbul’un fethini bile rüyada görmüşüz... Bu müthiş uykudan şimdi uyanıyoruz! Varsın uyusunlar. Hatta hep uykuda kalsınlar. Çünkü onlar uyurken bile bizim uyanık halimizden daha fazla hizmet yapmışlar. İşte sadece iki örnek: Teb’asını “Emanetullah” olarak gören Osmanlı İmparatorluğu’nda, akıl hastalarına son derece şefkatle muamele edilmiş, ceviz karyolalarda, ipek çarsaflarda yatırılıp güzel ses ile tedavi edilmiştir. Aynı dönemde Avrupa’da ise, akıl hastalarının ruhuna şeytan girmiş denilerek diri diri yakılmaktaydı. İstanbul’daki tedavi merkezlerini gören Mongeri Pere, şunu itiraf etmiştir: “Burası, Avrupa’nın asırlar sonra tahayyül edeceği bir hayal müessesidir.” Osmanlı’nın uyguladığı güzel ses ile tedavi metodu, ABD’de ancak 1956 yılında uygulanmaya baslanmıştır. Yavuz Sultan Selim Han, Ridaniye Savaşı’nda, babası Sultan II Bayezid’in buluşu olan “içi yivli toplar”ı kullanarak büyük bir başarı kazandı. Oysa ki; II. Bayezid’in bu büyük icadı gözardı edilmekte, tarih kitaplarında; “yivli top 1868’de Almanlar tarafından bulundu” diye ders olarak okutulmaktadır. Bu millet ne çektiyse “kendini inkar” psikozuna tutulanlardan çekti tarih boyunca. Osmanlı’nın sonunu hazırlayan süreçte mutlak bir hakimiyet tesis eden İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, batıya duyduğu aşırı hayranlığın nasıl ağır bir fatura çıkardığı inkar edilebilir mi? Osmanlı’yı, Avrupa’da siyasi yalnızlıktan kurtarma adına atılan ürkütücü adımlar, Müslümanları başsız bırakan hayasız sürecin raylarını döşemedi mi? Hataları ve sevaplarıyla Osmanlıyı, bize miras bıraktığı kültür ve yüksek medeniyeti benimseyelim, bağrımıza basalım. Vakit, Cumhuriyet ile Osmanlı’nın barış vaktidir. Cumhuriyet’in, Osmanlı’nın alternatifi ya da aksi değil, bizzat devamı ve mirasçısı olduğu artık resmen herkesce kabul edilmelidir. Osmanlının şerefli tarihi mazide kalmıştır. Onu ihya asla söz konusu değildir. Geleceğe giden yolu dinamitleyeceği korkusuyla geçmişe açılan pencereleri bir bir kapatmak, sadece Türkiye’yi ve Türk milletini değil top yekün Osmanlı merkezli İslam çoğrafyasını Haçlı zihniyetine teslim etmektir. Geçmişin bakiyesi İslam Dünyasının geleceği İslam dünyasının yeniden dirilişi, silkinip kendine gelişi, ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun bakiyesi olan Türkiye’nin milli hafızasının yeniden canlanması ile mümkün olacaktır. İslam dünyasının gideceği yer, nice sahabeyi, nice erenleri bağrında konuk eden Anadolu’nun gelecekte duracağı yerdir. Bugün dünyanın yedeğine alınmış olsa bile, Türkiye, geçmişinin ve coğrafyasının kendisine armağan ettiği gücü farkettiği anda İslam Dünyası’nın rotasını yeniden çizecektir. Ancak unutulmamalı dır ki; bu rotanın anahtarı milli tarih şuurunda gizlidir. Geleceğe şekil verecek yeni nesillerin unutmaması gereken bir gerçek daha vardır. İslam Dini’ne karşı düzenlenen askeri, psikolojik ve kültürel Haçlı Seferleri’nin şifresi Batılıların genlerinde saklıdır. Bu bakımdan, İngiliz Hariciye Bakanı Lord Gorzon’un şu sözü oldukca manidardır: “Türkleri tarih sahnesinden silmek için onları dinlerinden uzaklaştırıp, ellerindeki Kur’an’dan koparmalıyız...”


Devlet-i aliyyeyi Osmaniye. Osmanlı devleti. Osmanoğulları devleti. Bu devletin kendine layık gördüğü muhteşem bir unvan vardır. “Devlet-i ebed müddet”. Ebediyete, sonsuza kadar devam edecek devlet. Veya dünya durdukça duracak. Unvan da devlet kadar muhteşem. Devlet-i ebed müddet ufkunu yitirmememiz lazım. Onu kaybettiğimizde bilin ki felaket çağımız başlamıştır. Terkibe dikkat ediniz, “devlet-i ebed müddet” deniyor, devlet-i ebed müddet-i Osmaniyye” denmiyor. Ebediyen, sonsuza dek, dünya durdukça ayakta kalacak olan “devlettir”. Osmanlının bir hususiyeti de Türk’te devlet idrakini şuurlaştırmasıdır. Bu şuurun olanca parlaklığıyla kavranmasından sonradır ki gerektiğinde “ya devlet başa, ya kuzgun leşe” denmiş, “nizamu âlem içün”/ yerkürenin dirlik ve düzeni için evlat vermek dahil katlanılmadık fedakârlık kalmamıştır. Her şey, “din-ü devlet, mülk-ü millet” uğruna. Bir dönem Selçuklu Sultanlığı idik. Bir zaman Osmanlı Padişahlığı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti. Nüfus aynı, bayrak aynı, esas müesseseler aynı, yurt aynı, dil aynı, din aynı.. Kalan teferruat. Öyleyse devlet-i ebed müddetten murat edilen “devlet” devam etmekte. Bunu dolaylı şekilde ispatlamak da mümkün. Eğer rejim değişikliğiyle devlet hayatı bitseydi bugün Ermeni gailesi gibi bir derdimiz olmazdı. “Hadise 1915’te cereyan etmiştir. Cumhuriyet rejimine geçiş ise 8 yıl sonra. 1915’te, olanlardan bize ne?” diyebiliyor muyuz, desek bile dünya kaale alır mı? O halde Osmanlı dönemi. Beylik, erken Osmanlı, yükseliş devri, duraklama, gerileme vakti ve Tanzimat gibi safhalarıyla birlikte bizim için artık bir mekteptir. Aile hayatı, mahalle hayatı, içtimai hayat, hukuk hayatı, devlet hayatı, eğitim gibi onlarca belki yüzlerce mevzu için ders alınması icap eder. Ki Osmanlı ufkunu, vizyonunu kaybetmeyelim. Osmanlı, imparatorluk, süper güç, cihan devleti yüksekliğinden bakıyordu. Devlet reisi, Şâh-ı cihândı. Yabancı devlet krallarına “Sen ki Fransa vilayetinin kralı” diye yazılıyor, bir koca devlet ancak bir il olarak kabul ediliyor, şairleri devrin memleketlerini dünya merkezi İstanbul’un bir taşına feda ediyor/ “bir sengine yekpâre acem mülkü fedadır”, Hıristiyan âlemin medar-ı iftiharı Ayasofya, arka arkaya yükselen Şehzadebaşı, Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet camileriyle tekrarbe tekrar geçiliyordu. Devlet reisinin Halifeyi ruy-i zemin/yer yüzünün halifesi, Sultan’ül berreyn/karaların sultanı ve Hakan’ül Bahreyn/denizlerin hakanı gibi unvanları vardı. Devlet-i ebed müddet fikrinin dirilişini yaşamak zorundayız. Bu bizi ayakta tutacak, kendimize güven duygusunu aşılayacak mayadır. Osmanlı için battı, çöktü, bitti gibi ifadeler kullanmayız. İstanbul, Dersaadet, Dar’ül Hilafe, Asitane Türklerin elinde kaldığı sürece bu sözün değeri olamaz. Osmanlı, Selçukludan devraldıklarını zenginleştirerek Türkiye Cumhuriyetine inkılap etti. Aynı bayrağın nöbetçileri değişti. Zaten Avrupalı, Osmanlıya “Türkiye” diyordu. Onların söylediği resmileştirildi. Eğer bu dirilişi yaşar, bu ufku tekrar yakalarsak. Bugün önümüzde sıra dağlar gibi yükselen, 12 Ada, Kıbrıs, Kürt kışkırtması, Ermeni ihtilafı ve benzerlerinin küçük meseleler olduğu görülecektir. Osmanlı, yok olmadı, bitmedi, tükenmedi. Devlet değişim yaşadı. Diğer unsurlar aynen sürmekte. O halde bu coğrafyayı teşkil eden herkes, Türk, Kürt, Laz, Ermeni, Rum... hepimiz Osmanlıyız. Merhaba Osmanlı... Merhaba büyük baba Büyük anne... Sana gelmekte geç kalmışız. Özür dileriz, affet bizi. Çünkü bize sen öldün diye öğretmişlerdi. İşte geldik, anlat bize ne biliyorsan, ne gördüysen, zaferlerini ve pişmanlıklarını anlat.


Arkadaşımız, Medine’de Ravza-i Mutahhara’da namaz kılar. Terlemeye başlayınca hırkasını çıkarır, yan tarafına koyar. Yanında duran kişi, bir arkadaşımıza bakar, bir hırkasına bakar. Sonra da hırkasını kaldırır, tazimle el üstünde tutar. Arkadaşımız bu yapılana bir anlam veremez, önce sorgulayıcı bakışlarını çevirir, sonra da mahcup bir tavırla bu hareketin sebebini sorar. Hırkayı hâlâ tazimle tutmaya devam eden kişi, arkadaşımızın elbisesindeki ay-yıldızlı armayı işaret eder, Osmanlı, Müslümanların hamisi gibi kelimeler kullanır, Osmanlılara ait elbisenin yere bırakılmaması gerektiğini anlatmaya çalışır. Arkadaşımız bu durum karşısında hem çok duygulanır, hem de utanır; ama elbisesinin tutulmasının da doğru olmadığını anlatmaya çalışır... O saf, tertemiz Müslümanın bildiği Osmanlı’nın artık bulunmadığını da anlatmaz, iç sızısıyla kalır... *** Aynı arkadaşımız Medine’de gezerken, nur yüzlü, Pakistanlı olduğunu sandığı bir kişi yaklaşır, ihtiyacı olduğunu belirterek, bir miktar para ister. Adamın görünüşü dilencilere benzemiyor, arkadaşım üstünü arıyor ama verecek parayı bulamıyor. Mahcup bir şekilde para bulunmadığını söyler. Nur yüzlü ihtiyar da mahcup bir şekilde ayrılır, Mescid-i Nebi’ye doğru gider. İhtiyar ayrıldıktan sonra cepler bir daha aranır, bir miktar para bulunur, hızlı gidebilecek bir arkadaşlarına, o zata parayı yetiştirmesi ricasında bulunulur. Parayı götüren kişi hızlı adımlarla gidiyor, ama ihtiyarı yakalamak kolay değil. Zaten başka kimseden de para istemiyor, Mescid-i Nebi’ye doğru gidiyor. Parayı götüren kişi Mescide varmadan ihtiyar zata yetişip parayı veriyor. İhtiyar zat tekrar dilenci olmadığını, yiyecek için bir miktar paraya ihtiyacı bulununca uygun kişiler aradığını, kendilerindeki ay-yıldız armasının Osmanlı’yı hatırlattığını, Müslümanların hamisi olan Osmanlılardan bu parayı istemenin daha doğru olduğuna inandığı için kendilerinden bu parayı istediğini belirtir...


Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde; Fransa “Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu”nun kuşatması ve tehdidi altında idi. O zamanlar Fransa tarihten silinme noktasında gelmişti. Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu; Almanya, Macaristan, İspanya ve İspanya’nın Flandne sömürgesine ve Avusturya’ya hükmediyordu. Sıra Fransa’ya gelmişti. 1525 Pavia Savaşında Kutsal Roma-Germen İmparatorluğuna yenilen; Fransa Kralı I. François, Şarlken’e yani kutsal Roma-Germen İmpataroruna esir düştü. I. François’in annesi, Osmanlı Sultanı Kanuni’den yardım istedi. Kanuni Sultan Süleyman Han 1526 Mohaç Zaferi ile düşmanlarını yendi ve Viyana ile Macaristan’a yöneldi. Şarlken Osmanlı Sultanının isteğine boyun eğdi. ve I. François’i serbest bıraktı. I. François (Fransa) ile Şarlken (Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu) arasında 1527’de tekrar savaş oldu. Fransa yenildi. I. François, Rinçon isimli bir elçi ile Kanuni Sultan Süleyman Han’dan yardım istedi. Kanuni, Viyana’yı kuşatınca, Şarlken Osmanlı’nın tehdidi üzerine I. François ile Kambre Anlaşmasını imzaladı. Osmanlının 1529 İkinci Macaristan ve 1532 Üçüncü Macaristan Seferi ile Fransa nefes aldı. Luther’in Osmanlı’nın ajanı olduğunu söyleyenler vardır. Luther’in ateşli nutukları, papayı tenkitleri ve Erasmun’un Türkler aleyhine sözleri üzerine Osmanlı dostu görünmemek için Fransa Osmanlı’ya cephe aldı. Fransa siyaseti tam bir “münafık” karakteri temsil eder. Dost görünür ama aslında potansiyel düşmandır. Maalesef Fransa bazı aydınlarımız tarafından ananevi dost olarak tanıtılarak devamlı aldatıldık. Jön Tükler, Fransa kültür potasında eritilerek Fransa hayranı, Osmanlı düşmanı olarak şekillenmişler ve milli-manevi değerlerden koparılmışlar. Almanya ile İngiltere ittifak yaparak Fransa’yı köşeye sıkıştırdılar. Paris’e 50 km yaklaştılar. Fransa Kralı yine Osmanlı’dan yardım istedi. Kanuni Sultan Süleyman Han, Kaptan-ı derya Barbaros Hayreddin Paşa’yı 154 savaş gemisi ile 28 Mayıs 1543’te İstanbul’dan uğurladı. 11 Temmuz 1543’te Osmanlı donanması Tulon limanına vardı. Nis şehrini Şarlken’den alıp Fransa’ya iade etti. Forsalar hariç 29 bin 440 Türk asker ve subayı Tulon’da 1 yıl 3 ay kaldı. Her gün 5 vakit Ezan-ı Şerif okundu. Bugünkü Avrupa’nın gerçek kurucusu ve asırlardır koruyucusu Osmanlı’dır. Osmanlı, Portekiz Kralını Fas’ta yendi. İspanya Kralı II. Felipe Şarlken’in oğlu bunu fırsat bilerek Portekiz’i ve sömürgelerini ele geçirdi. Osmanlı, Portekiz milliyetçilerine silah ve para desteği yaparak, Portekiz yeniden bağımsızlığını kazandı. Osmanlı donanması İspanyol donanmasını mağlup etti. Fransa, Osmanlı’nın bu yardımına teşekkür etmek yerine, Osmanlı’yı arkadan hançerledi. Azınlıkları Osmanlı’ya karşı isyana sevk etti. Ermenilere Fransa askeri elbiseleri giydirerek yüzbinlerce Türk’ün katline destek ve teşvik etti.


Geçmiş yüzyılı kendi kültür dünyamızdan kopuk, kendi ruh yapımızdan ayrı dünyalarda geçirdik. Biz şanslıydık, o yılların devrimcilik rüzgarına kapılmamış, Marksist fırtınalara yakalanmamış ve öz kültür değerlerimiz içinde kalmış bir çerçevede yetiştik. Ben kendi payıma, Necip Fazıl Kısakürek, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mümtaz Turhan, Nurettin Topçu ve Mehmet Kaplan düşünce ve san’at ustalarımızın yanlarında olmayı, derslerinde ve hizmetlerinde bulunmayı Yüce Allah’ın bana bahşetiği büyük bir nimet olarak kabul ediyorum. Bizler Nazım Hikmet’in salkım söğüt şiirini de zevkle okur, güzel türkçesini takdir ederdik.. Onun da büyük san’atkar olduğunu bilir, ancak savunduğu Marksist düşünceleri, Moskova eksenli söylemlerini benliğimize, kimliğimize yabancı ve aykırı bulurduk.. Kendi kültür dünyamızı tanımak için Osmanlıca’nın şart olduğunu, biliyorduk.. Bin yıllık kültür hazinemize ulaşmanın başka yolu yoktu. Eski Türkçe yazıya ve Osmanlıca’ya genç yaşta aşina olmamız, bize bin yıllık kültür yuvamızın kapısını açıyordu. “Melali anlamayan nesle aşina değiliz” diyordu Haşim... Neydi bu melal? Bu melal Fuzuli idi, Baki idi, Şeyh Galip idi, Nedim idi ve nihayet o zamanlar hayatta olan Yahya Kemal idi. Şimdi bunları anlamayan nesle nasıl aşina olabilirdik.. Osmanlıca’nın orta öğretimde ders olarak okutulmasını boşuna istemiyorduk.. Vaktiyle bu sütunlarda Mümtaz Soysal’dan, Atlan Öymen’den rica etmiştim.. “Gelin okullarda Osmanlıca öğretilmesini hep beraber savunalım” demiştim.. Onlardan cevap alamadım. Şimdide rica ediyorum.. sütunlarımızda bu konuyu savunalım ve gelecek kuşakların aynı dramı yaşamalarına seyirci kalmayalım.


Avrupalı bir mimarın Paris, Marsilya, Berlin, Roma, Peşte, Viyana ve Prag’ı görmemesi olmaz, Corbusier dahasını da yapar, 1911 yılında Doğu gezisine çıkar... Edirne ve Bursa’ya bayılır, İstanbul’a tutulmaktan kendini alamaz. Omzunda bir sırt çantası taşır, durup durup eskizler, krokiler karalar, yurduna dönünce bunları gazetelerde yayınlar, yetmez “La Vayoge d’Orient” adlı kitabına malzeme yapar. O günden sonra, Üsküp, Saraybosna, Prizren, Gümülcine gibi Balkan şehirlerini dolaşır ve Türk evleri üzerine kafa yorar. Derken İstanbul hasreti depreşir ve Eyyûb, Süleymaniye, Fatih, Üsküdar sokaklarını arşınlamaya başlar. Türklerin “Mösyö Karpuzuye” diye tanıdıkları dost mimar bıkıp usanmadan mahalle aralarında dolanır, evlerin, çeşmelerin, kabirlerin resmini yapar. İnsanımızı da iyi tanır, öyle ki “İstanbul evleri ahşaptır, çatılarını da benzer kiremitlerle kaplarlar. Ahşap ‘ben de faniyim malım da fani’ diyen Türk insanının mizacına çok uyar. Ancak Osmanlılar vakıf eserlerinde (camilerde, medreselerde, hanlarda, hamamlarda) taştan taviz vermez, asırlara dayanacak binalar kurarlar” diyecek kadar... Kubbedeki kübizm Corbusier o günlerin “gözde” akımı kübizmi “göz ardı” etmez, camilere o zaviyeden bakar ve “gözden kaçan” incelikleri yakalar. Yirmili yıllarda ortaya attığı “şekli saflık” kaidesine örnek olarak Bursa Yeşil Cami’yi gösterir, zikredilen eserin sadeliğinden, heybetinden, azametinden söz açar. Ona göre bir bina içiyle dışıyla ancak bu kadar uyumlu olabilir, geometrinin şiirleştirilmiş şekli dense yeri var. Le Corbusier, 1911 yılında İstanbul’u kenar köşe gezer ve camilerimiz hakkında şu cümleleri yazar: “Kitlelerde elemanter geometrinin bir disiplini var. Kareler, küpler, küreler geçidi... Planda ise bir tek eksene uyarlanan bir dikdörtgen. İşte mimari! Biçimlerin melodisi!... İstanbul biraz Eminönü, biraz da Fatih’tir. Sarayburnu’nda taçlanan Topkapı Sarayı biblo gibidir. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Nuruosmaniye, Fatih, Yavuz Selim ve Mihrimah Camii... Ardı ardına sıralanan tepeler, kubbeler... Tepeler, kubbeler...” Le Corbusier not defterine çizdiği krokinin yanına kırmızı kalemle bir not düşer: “Plancılar, dikkat, silüet!” La Corbusier, İstanbul’un kesinkes korunması gerektiğine inanır. Evet Sur içi, Eyyûb Sultan, Üsküdar, Beylerbeyi, Beykoz bakımsız ve dağınıktır ama ona göre güzellik de ordadır. Düşünün, ahşap evler arasına sağa sola yatmış mezar taşları, şirin bir mahalle mescidi, kuytuları yosun tutmuş bir şadırvan, yarı yıkık bir dergâh, bacası tütmese de kubbesi duran bir hamam, incir ağaçları, bostan kuyuları filan... Sonra ortalıkta dolanan kırmızısı solmuş, grimsi pembe olmuş antika bir tramvay... Çın çın çın... Çekilin yoldan... Bırak dağınık kalsın, ki batılılar buna “Pitoresk” diyorlar. Le Corbusier cumhuriyetin ilk yıllarında vazife yapan bürokratlardan çok korkar, zira devrimciler genellikle geçmişlerinden nefret eder, kıyıcı ve yıkıcı olurlar. Oturur, endişelerini bizzat Cumhurbaşkanına yazar. Netice mi? Maalesef. Keşke yazmasaydım Le Corbusier hatıralarında: “Eğer o mektup olmasaydı, bugün rakibim Prost’un yerine güzel İstanbul’un imarını ben planlıyor olacaktım. Bu mektupla inkilap yapmış bir milletin en inkilapçısına seslenmiş ve İstanbul’un tozuyla toprağıyla olduğu gibi bırakılmasını tavsiye etmiştim. Ne büyük hata yaptığımı sonradan anladım” diye yakınır. Peki en büyük rakibim dediği “Henry Prost ne yapar? Bu mimar bozuntusunun sabıkası iki üç satıra sığmaz. Ancak şu kadarını hatırlatalım, Vatan, Millet ve Ordu caddelerini bahane edip yüzlerce mescid, medrese ve çeşmeyi yıkar. Okmeydanı’nı imara, Haliç’i sanayiye açar.) Neyse... Le Corbusier 2. Cihan harbinin akabinden İzmir’e gelir ve şirin şehir için fevkalade projeler sunar. Alsancak’tan Karşıyaka’ya kadar göz okşayan mekanlar, oyun alanları, spor sahaları, albenili parklar... Ama olmaz, onu İzmir’e de yanaştırmazlar. Şu anda adı geçen bölgede pis fabrikalar uzanır ve şekilsiz gecekondular... Le Corbusier son yıllarında kendisine basit bir tatil kulübesi yapar, oturup kitap yazar. Tek lüksü denize girmektir, ancak yorgun vücudu dalgalarla başa çıkamaz (Yıl:1952. Yaş: 90) Ayinesi iştir kişinin Corbusier’nin Salon d’Automne’da açtığı sergiler alışıldık şeyler değildir, çok tartışılır. Cenevre Milletler Cemiyeti Sarayı için sunduğu proje elenirse de iz bırakır. Sırf bu yüzden avangard mimarlık değerlerini savunan Çağdaş Mimarlık Kongresinin Fransa sekreterliğini üstlenir ve rakipleriyle mücadeleye başlar. Yetmez L’Esprit Nouveau adlı bir sanat dergisi yayınlar. Çıkardığı eserler öğrencilerin başucu kitabı olur, özellikle “Bir Mimarlığa Doğru” uluslararası çapta yankı bulur. Le Corbusier Sanayi Devrimi sonrası geçiş dönemi yaşayan ülkelere yeni bir mimarlığın doğduğunu fısıldar, ki dili coşkulu, hatta kışkırtıcıdır. Sadece mimarlara değil herkese seslenir, kolay anlaşılır. Centrosoyuz-Moskova (1928), Villa Savoye-Poissy (1929), Citrohan evi, İsviçre Pavyonu-Paris (1932), Marsilya Toplu Konutları (1952), Amerika’daki Carpenter Center, Chandigarh Eyalet Meclisi (Hindistan) cesur ve farklı tasarımlardır. Le Corbusier bir mimarlar arenası olan New York’u hiç beğenmez. Ancak Manhattan’ı New Jersey’e bağlayan George Washington Köprüsünü (1931) ayrı tutar. Fikrini “bu berbat şehirde takdir edilecek tek şey” diye açıklar. Ünlü mimarımız Sedat Hakkı Eldem de Le Corbusier’nin izinden gider, Maçka’daki Firdevs Hanım Evi’nde (1934), Yalova’daki Termal Otel’de (1934-37) ve Ankara’daki Gümrük ve Tekel Müdürlüğü’nde (1937-38) ustasının tesirinde kaldığını saklamaz.
Müstakil Bölümler
Bültene Kayıt Olun!
Bugün
Hicri:
10 Ramazan 1439
Miladi:
25 Mayıs 2018

Söz Ola
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Kanuni Sultan Süleyman Han
Osmanlılar Twitter